Klub Inicjatyw Społecznych (KIS)  to jednostka, której celem jest udzielenie pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy. KIS działa na rzecz integrowania się osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych. Działania KIS skierowane są przede wszystkim do osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością, ubogich i samotnych.

Klub Inicjatyw Społecznych w Gliwicach został powołany przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Kolo Gliwickie.
Klub Inicjatyw Społecznych mieści się  w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 27 (wejście od podwórza; za DT "Ikar").