Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach utworzony został z dniem 1 maja 1990 r. mocą Uchwały nr XIV/62/90 Miejskiej Rady Narodowej w Gliwicach z dnia 28 lutego 1990 r.
Ośrodek jest jednostką organizacyjną Miasta Gliwice funkcjonującą w oparciu o statut nadany Uchwałą nr XXVI/699/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2004 r.

Celem działalności Ośrodka jest:

  • pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, a także zapobieganie powstawaniu takich sytuacji.
  • wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do: zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych, ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GLIWICACH (STRONA GŁÓWNA) <<<KLIKNIJ TUTAJ>>>

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GLIWICACH - DANE KONTAKTOWE <<<KLIKNIJ TUTAJ>>>


OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GLIWICACH - DZIAŁ BEZDOMNOŚCI

UL. ZIEMOWITA 1, 44-100 GLIWICE; TELEFON 32 337 11 81

Misją Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach jest zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych, pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.

Jako instytucja zorientowana przede wszystkim na niesienie pomocy, Centrum stara się zapewnić swoim klientom wysokiej jakości usługi poprzez zatrudnianie wykwalifikowanych pracowników. Świadczenie pomocy, niezależnie od jej formy, jest nieodpłatne i dobrowolne, a wsparcie sprawowane jest w oparciu o zasadę poszanowania wolności myśli, sumienia i religii klientów.

Wartością nadrzędną pracowników zatrudnionych w PCPR jest szanowanie godności drugiego człowieka, niezależnie od jego wieku, stanu zdrowia czy posiadanego poziomu intelektualnego.


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE (STRONA GŁÓWNA) <<<KLIKNIJ TUTAJ>>>

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE - DANE KONTAKTOWE <<<KLIKNIJ TUTAJ>>>